آنتاگونیست بتا

داروها / داروهای درمان آسم / گشاد کننده برونش ها / آنتاگونیست بتا

🔅 همانگونه که بیان شد، از داروهای گشاد کننده برونش ها که برای درمان آسم مورد استفاده قرار می گیرند، آگونیست گیرنده های بتا یکی از مهم ترین خانواده این گروه هستند.
این داروها خود به دو زیر گروه تقسیم می شوند:
۱️⃣ داروهایی که اثر اختصاصی ندارند (مانند: اپی نفرین)
۲️⃣ داروهایی که اختصاصا روی گیرنده های بتا ۲ اثر آگونیستی دارند (مانند: سالبوتامول)

فهرست