بنزو دیازپین ها

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان اختلالات خواب و اضطراب / بنزودیازپین ها

بنزودیازپین ها – مكانيسم عمل و تأثير روی بدن 🔰

🔅 داروهای بنزودیازپین فهرست دارویی ايران را می توان بر اساس نيمه عمر تقریبی آنها در بدن (از کوتاه به طولانی) به ترتیب زیر قرارداد:

🕒 کوتاه اثر (کمتر از ۶ ساعت):
💊 Midazolam
💊 Zaleplon
💊 Zolpidem

🕙 اثر متوسط (از ۶ تا ۲۴ ساعت):
💊 Oxazepam
💊 Alprazolam
💊 Lorazepam
💊 Chlordiazepoxide

🕛 طولانی اثر (بیش از ۲۴ ساعت):
💊 Clonazepam
💊 Nitrazepam
💊 Clobazam
💊 Diazepam
💊 Flurazepam

💡داروهای زالپلون و زولپیدم (داروهای گروه Z)، با وجود اینکه از نظر ساختار شیمیایی بنزودیازپین محسوب نمی شوند؛ اما به دلیل مشابهت مكانيسم اثر، با این داروها تقسیم بندی می شوند.

🔅 بنزودیازپین ها پاسخ رسپتورهای گابا را به این ماده افزايش می دهند.گابا که یک نوروترانسمیتر مهاری مغز محسوب می شود؛ باعث ایجاد آرامش و خواب می گردد.

🔅 اثر مهاری این داروها روی مغز، علاوه بر ایجاد آرامش و خواب، باعثِ شلی عضلات، مهار تشنج و همينطور ایجاد فراموشی آنتروگراد (عدم توانایی حفظ خاطرات جدید بعد از حوادث) نیز می شود.

فهرست