بهداشتی و آرایشی / بهداشت بانوان / ژل بهداشتی بانوان

ژل بهداشتی بانوان

استفاده از ژل بهداشتی بانوان

خیلی از بانوان بهداشت و تمیز کردن ناحیه ی تناسلی با ژل بهداشتی بانوان را جز برنامه ی روزانه خود قرار داده و از انجام آن به هیچ عنوان غافل نمی شوند. تقریبا نیمی از زنان نیز تمیز کردن روزانه ی ناحیه ی تناسلی را در اولویت قرار نداده و از آن غافل هستند. اما...

فهرست