مسواک معمولی

مسواک های متوسط ومعمولی مسواک هایی هستند که الیافشان نه خیلی نرم است و نه خیلی زبر. پس اگر دندان هایتان معمولی است، انتخاب مسواک های متوسط بهترین گزینه برای شماست.
فهرست