ترمیم کننده پوست

اساساً زخم، به عنوان يك ضايعه و شكست در سطح پوست، ناشي از صدمات فيزيكي يا حرارتي تعريف ميگردد كه نياز به درمان پزشكي دارد. بهبود و ترميم زخم در انسان و حيوانات تكامل يافته، با يك مكانيسم كاملاً پيچيده و پيشرفته، درنتيجه عبور از مراحل مختلفي از جمله: التهاب،تكثير، ترميم و بازسازي صورت ميپذيرد .

فهرست
error: Content is protected !!