ضد آفتاب

آفتاب، دلچسب و وسوسه انگیز است و خیلی ھا را به سمت خود می کشد؛ اما تمامی پرتوھای خورشید دلچسب نیستند. پرتوھای ماوراء بنفش، موجب آسیب پوست می شوند. در بلند مدت سر و کله لکه ھای پوستی و پس از آن چین وچروک ھای عمقی پیدا می شود و با تکرار اين اتفاقات، پوست به سمت سرطانی شدن پیش می رود. تحقیقات نشان دادهاست که اجتناب از تماس با نور آفتاب و استفاده از محصولات ضد آفتاب می تواند عامل مناسبی در کاھش زيان ھای ناشی از نور آفتاب باشد.

فهرست