تجهیزات پزشکی / سنجش وزن و دمای بدن

سنجش وزن و دمای بدن

با اندازه گیری برنامه ریزی شده وزن و دمای بدن در خانه می توان تا اندازه زیادی به بررسی سلامت بدنی خود پرداخت؛ وزن(جرم) و دما دو نمود بیرونی از شرایط عملکرد بدن هستند که سلامتی یا عدم سلامتی را نشان می دهند؛ با تشخیص به موقع افزایش یا کاهش ناگهانی وزن بدن می توان با مراجعه به پزشک به وجود بیماری پی برده  یا از پیشرفت عامل این تغییر جلوگیری کرد؛  همچنین با اطلاع سریع از افزایش دمای بدن که نشان دهنده تب می باشد می توان به موقع آن را کاهش و عامل ایجاد کننده عفونت در بدن را رفع نمود؛ وجود یک ترازوی طبی خانگی و تب سنج از ضروریات حفظ سلامت در زندگی امروزی به شمار می آید.

فهرست