مصرفی و عمومی

تجهیزات پزشکی / مصرفی و عمومی

تجهیزات پزشکی عمومی و مصرفی، در واقع دو دسته متفاوت از تجهیزات هستند که با تعاریفی مجزا مورد بررسی قرار می گیرند.

واژه “مصرفی” به مواد و کالاهایی نسبت داده می شود که از دوام زیادی برخوردار نیستند، برای یک بار مصرف تعبیه شده اند و پس از آن قابلیت و کیفیت اولیه خود را از دست می دهند یا تمام می شوند.

می توانیم تعریف بالا را به تجهیزات پزشکی مصرفی تعمیم دهیم و به این صورت، آن ها را مجموعه ای از لوازم و تجهیزات تولید شده از مواد اولیه نسبتا ارزان قیمت، سبک و استرلیزه در نظر بگیریم که تنها یک بار و توسط یک فرد مورد استفاده قرار میگیرند، قابل ضدعفونی و استفاده مجدد نیز نمی باشند.

واژه “عمومی” همانطور که از ظاهر امر پیداست صفتی است که به کلمه قبل خود عمومیت می بخشد، یعنی آن را مورد استفاده در همه زمینه ها و کاربردی برای همه بدون استثنا می داند، پس تجهیزات پزشکی عمومی، شامل لوازم و تجهیزاتی می شوند که در بسیاری از زمینه های پزشکی و امداد، فارغ از نوع بیماری، جنسیت بیمار و سایر عوامل دخیل در امر پیشگیری، معاینه و درمان، به طور مشترک و عمومی مورد استفاده قرار می گیرند.

فهرست