تنظیم کننده های غیر هورمونی

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غده پاراتیروئید / تنظیم کننده های غیر هورمونی

تنظیم کننده های غیر هورمونی یون های کلسیم و فسفات، شامل:
بیس فسفونات ها (مانند آلندرونات)، دیورتیک های تیازیدی (مانند هیدروکلروتیازید)، آگونیست های رسپتور کلسیم (مانند سیناکلست)، فلوراید، استرانسیوم، پلیکامایسین و دنوسوماب می باشد .

فهرست