تنظیم کننده های هورمونی

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غده پاراتیروئید / تنظیم کننده های هورمونی

تنظیم کننده های هورمونی یون های کلسیم و فسفات خود به دو دسته تقسیم می شوند:
۱.تنظیم کننده های هورمونی اصلی، شامل:
پاراتورمون، ویتامین د و عامل رشد فیبروبلاست (FGF)
۲.تنظیم کننده های هورمونی فرعی، شامل:
کلسی تونین، گلوکوکورتیکوئیدها و استروژن ها

فهرست