نسخه اول

داروشناسی شل کننده های عضلانی

🔆 داروشناسی شل کننده های عضلانی (قسمت اول -مقدمه)🔰

🔅 داروهای شل کننده عضلات اسکلتی را می توان در دو گروه کلی: ۱. داروهای کمک بیهوشی و ۲.داروهای ضد اسپاسم جای داد.

۱️⃣ داروهای شل کننده عضلانی موجود در فهرست دارویی ایران که عمدتا به منظور شل کردن عضلات قبل از عمل جراحی به کار می روند عبارتند از:

💊Succinylcholine
💊Atracurium
💊Cisatracurium
💊Mivacurium
💊Pancuronium
💊Rocuronium
💊Pipecuronium

۲️⃣ داروهای ضد اسپاسم خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
۱.با اثر مرکزی مانند:

💊Baclofen
💊Methocarbamol
💊Diazepam
💊Tizanidine
۲.با اثر مستقیم روی عضلات:
💊Dantrolene
💊Botulinum Toxin

فهرست