داروشناسی هورمون های غده پاراتیروئید

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غده پاراتیروئید

مقدمه 🔰

🔅 کلسیم و فسفر دو ماده معدنی اصلی سازنده استخوان های بدن هستند که در ضمن نقشی به سزا در عملکرد سلول های بدن ایفا می کنند؛ لذا تنظیم این عناصر در بدن با دقت زیادی صورت می گیرد.

🔅 عوامل تنظیم کننده یون های کلسیم و فسفات را می توان به طور کلی به دو دسته عوامل هورمونی و غیر هورمونی تقسیم بندی نمود.

۱️⃣ تنظیم کننده های هورمونی یون های کلسیم و فسفات خود به دو دسته تقسیم می شوند:
۱.تنظیم کننده های هورمونی اصلی، شامل:
پاراتورمون، ویتامین د و عامل رشد فیبروبلاست (FGF)
۲.تنظیم کننده های هورمونی فرعی، شامل:
کلسی تونین، گلوکوکورتیکوئیدها و استروژن ها

۲️⃣ تنظیم کننده های غیر هورمونی یون های کلسیم و فسفات، شامل:
بیس فسفونات ها (مانند آلندرونات)، دیورتیک های تیازیدی (مانند هیدروکلروتیازید)، آگونیست های رسپتور کلسیم (مانند سیناکلست)، فلوراید، استرانسیوم، پلیکامایسین و دنوسوماب می باشد .

:References📚
Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed, (2011). p: 1275-1277.
Basic & clinical pharmacology. 13th ed, (2015). pp: 747-748.
Rang and Dale’s pharmacology. 8th ed, (2015). pp: 439-441

فهرست