داروشناسی هورمون های هیپوفیز

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های هیپوفیز

مقدمه 🔰

🔅 هورمون های غده هیپوفیز در مغز را می توان بر اساس اینکه در کدامیک از دو بخش اصلی این غده ساخته و ترشح می شوند، به دو گروه زیر تقسیم نمود:

۱️⃣ هورمون های لوب پیشین که خود شامل هورمون های زیر است:
۱.هورمون های با اثر مستقیم روی اندام ها مانند: هورمون رشد و پرولاکتین.
۲.هورمون های محرک غدد دیگر، مانند: محرک غده تیروئید (TSH)، محرک غدد جنسی (FSH و LH) و محرک بخش قشری غده فوق کلیه (ACTH).

۲️⃣ هورمون های لوب پسین که خود شامل هورمون های زیر است:
۱.وازوپرسین (آنتی دیورتیک)
۲.اکسی توسین

🔅 ترشح هورمون های غده هیپوفیز، عمدتا توسط بخش هیپوتالاموس در مغز که دقیقا در بالای این غده قرار دارد، تنظیم می شود.
این تنظیم می تواند مانند هورمون های لوب پیشین هورمونی یا مانند هورمون های لوب پسین عصبی باشد.

فهرست