داروهای آنتاگونیست رسپتور سروتونین

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان افسردگی / داروهای آنتاگونیست رسپتور سروتونین

داروهای آنتاگونیست رسپتور سروتونین 🔰

💊 Trazodone

🔅 ترازودون که تنها عضو اين خانواده در فهرست دارویی ايران است، یک آنتاگونیست رسپتور سروتونین محسوب می شود.

🔅 کاربرد بالینی اصلی داروی ترازودون، برای درمان افسردگی و در مواقعی برای رفع اضطراب است. البته با پيدايش و توسعهٔ داروهای SSRI، تجویز این دارو بدین منظور کاهش پیدا کرده است.

🔅 در حال حاضر استفاده رایج ترازودون، به عنوان داروی خواب آور است؛ با این مزیت که احتمال ایجاد تحمل و وابستگى نسبت به اثر آن، کمتر از داروهای آرامبخش-خواب آور متداول است.

⭐️ به غیر از خواب آورى که مهم ترین عارضهٔ جانبى ترازودون محسوب می شود؛ سایر عوارض جانبى این دارو از قبیل عوارض گوارشی و جنسی، کمتر از داروهای SSRI و SNRI می باشد.

⚠️ عارضهٔ کاهش فشارخون وضعيتی و همينطور عارضهٔ نادر نعوظ دائم، ممكن است در بعضی از بيماران مشاهده شود.

فهرست