نسخه اول

داروهای استنشاقی

🔆 داروشناسی بیهوش کننده های عمومی (قسمت دوم – داروهای استنشاقی/بیهوش کننده های سریع)🔰

🔅 داروهای بیهوش کننده استنشاقی را می توان به دو گروه: مایعات فرار (مانند خانواده فلوران) و گاز (نیتروزاکساید) تقسیم بندی نمود.

⚠️ یکی از نکات حائز اهمیت در مورد بی هوش کننده های استنشاقی، حاشیه ایمنی پایین این داروها است که آنها را در زمره خطرناک ترین داروها برای مصارف بالینی قرار داده است.

🔅 بیهوش کننده های استنشاقی را می توان بر اساس سرعت القا و رفع بیهوشی به سه گروه تقسیم نمود:
🚴🏼 بیهوش کننده سریع:
💊Nitrous oxide
💊Sevoflurane
🏃🏻 بیهوش کننده ملایم:
💊Isoflurane
💊Enflurane
💊Halothane
🚶🏻بیهوش کننده کند:
💊Ether

فهرست