داروهای اپیوئیدی

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان درد / داروهای اپیوئیدی

🔅 داروهای مؤثر بر رسپتورهای اپیوئیدی خود بر ۳ نوع هستند:

۱⃣ آگونیست هاى رسپتور، مانند: مورفین
۲⃣ آگونیست-آنتاگونیست های رسپتور، مانند: بوپرنورفین
۳⃣ آنتاگونیست های رسپتور، مانند: نالوکسون

فهرست