نسخه اول

داروهای اپیوئیدی

داروها داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان درد / داروهای اپیوئیدی

🔅 داروهای مؤثر بر رسپتورهای اپیوئیدی خود بر ۳ نوع هستند:

1⃣ آگونیست هاى رسپتور، مانند: مورفین
2⃣ آگونیست-آنتاگونیست های رسپتور، مانند: بوپرنورفین
3⃣ آنتاگونیست های رسپتور، مانند: نالوکسون

فهرست