داروهای تزریقی

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروهای بیهوش کننده عمومی / داروهای تزریقی

داروهای تزریقی 🔰

🔅 امروزه داروهای بیهوش کننده تزریقی (وریدی)، پر مصرف ترین داروها برای القاء بیهوشی محسوب می شوند و از این نظر تدریجا جایگزین بیهوش کننده های استنشاقی شده اند؛ به استثناء بیهوشی در کودکان که کماکان تجویز بیهوش کننده های استنشاقی (به ویژه هالوتان) برای القاء بیهوشی ارجحیت دارد.
بعضی از بیهوش کننده های تزریقی نظیر پروپوفول، علاوه بر القاء بیهوشی برای حفظ بیهوشی نیز کاربرد دارند.

🔅همانند بیهوش کننده های استنشاقی، هیچکدام از داروهای بیهوش کننده تزریقی به تنهایی برای ایجاد یک بیهوشی مطلوب مناسب نیستند؛ به همین دلیل معمولا ترکیبی از داروهای بیهوش کننده استنشاقی، بیهوش کننده تزریقی، داروهای آرامبخش-خواب آور، ضد درد اپیوئیدی و شل کننده عضلانی برای ایجاد یک بیهوشی متعال مورد استفاده قرار می گیرند.

🔅 داروهای بیهوش کننده وریدی موجود در فهرست دارویی ایران را می توان بر اساس سرعت آغاز اثر در سه گروه سریع، ملایم و کند تقسیم بندی نمود:

🚴🏼 بیهوش کننده های سریع:
💊 Propofol
(آغاز اثر سریع و رفع اثر بسیار سریع)
💊 Etomidate
(آغاز اثر سریع و رفع اثر ملایم)
💊 Thiopental
(آغاز اثر سریع و رفع اثر کند)

🏃🏻 بیهوش کننده های ملایم:
💊 Ketamine
(آغاز اثر و رفع اثر ملایم)

🚶🏻بیهوش کننده های کند:
💊 Dexmedetomidine
💊 Midazolam
💊 Lorazepam
💊 Diazepam
(آغاز اثر و رفع اثر کند)

فهرست