داروهای ضد دیابت

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غده پانکراس / داروهای ضد دیابت

داروهای ضد دیابت 🔰

🔅 داروهایی که برای درمان دیابت مورد استفاده قرار می گیرد را می توان به طور کلی در دو دسته قرار داد:
۱.انواع انسولین تزریقی
۲.داروهای ضد دیابت خوراکی

🔅 داروهای ضد دیابت خوراکی را بر اساس مکانیسم عمل شان می توان به سه دسته اصلی زیر تقسیم بندی نمود:
۱. داروهایی که روی گلوکز در بدن تاثیر می گذارند.
۲.داروهایی که روی انسولین بدن تاثیر می گذارند.
۳.داروهایی که روی گلوکاگون بدن تاثیر می گذارند.

۱️⃣ داروهای موثر بر گلوکز عبارت است از:

۱.داروهایی که جلوی جذب گلوکز در بدن را می گیرند (مانند: آکاربوز).
۲.داروهایی که جلوی تولید گلوکز در بدن (کبد) را می گیرند (مانند: مت فورمین).
۳.داروهایی که باعث دفع گلوکز از بدن (کلیه ها) می شوند (مانند: کاناگلیفلوزین).

۲️⃣ داروهای موثر بر انسولین عبارت است از:

۱.داروهایی که باعث افزایش ترشح انسولین می شوند.
* با اثر مستقیم (مانند: گلی بنکلامید)
* با اثر غیر مستقیم (مانند: اگزناتاید و سیتاگلیپتین)
۲.داروهایی که باعث افزایش تاثیر انسولین بدن می شوند (مانند: پیوگلیتازون).

۳️⃣ داروهای موثر بر گلوکاگون بدن عبارت است از:

. داروهایی که باعث کاهش ترشح گلوکاگون می شوند (مانند: پراملینتاید).

:References📚
Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed, (2011). pp: 1255-1265.
Basic & clinical pharmacology. 13th ed, (2015). pp: 733-741.
Rang and Dale’s pharmacology. 8th ed, (2015). pp: 388-391

فهرست