داروهای موثر بر هورمون های غدد جنسی

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غدد جنسی

مقدمه 🔰

🔅 تنظیم تولید مثل در انسان به وسیله سیستم هورمونی دقیقی انجام می شود که شامل هورمون های هیپوتالاموس (GnRH)، هیپوفیز (FSH و LH) و گنادها (استروژن، پروژسترون و تستوسترون) در هر دو جنس می باشد.

🚻 هورمون های جنسی را می توان در ۳ گروه به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
۱️⃣ استروژن ها (استرادیول نوع اصلی است)
۲️⃣ پروژستین ها (پروژسترون نوع اصلی است)
۳️⃣ آندروژن ها (تستوسترون نوع اصلی است)
این هورمون ها در هر دو جنس تولید می شوند.

۱.استروژن ها عمدتا توسط تخمدان ها و جفت و به مقدار کمتری در بیضه ها و غده فوق کلیه ساخته می شوند.
۲.پروژسترون توسط جسم زرد در نیمه دوم دوره قاعدگی و همینطور به وسیله جفت در دوران بارداری ساخته می شود. پروژسترون به مقدار کمی در بیضه ها و غده فوق کلیه نیز ساخته می شود.
۳.محل اصلی تولید تستوسترون در بیضه ها است. این هورمون به میزان کمی به وسیله تخمدان ها و غده فوق کلیه نیز ساخته می شود.

🔅 در حال حاضر از نوع طبیعی این هورمون ها، مشتقات سنتتیک آنها و همینطور آگونیست ها و آنتاگونیست های رسپتور، برای مقاصد درمانی استفاده به عمل می آید.

فهرست