نسخه اول

داروهای نسل جدید

داروها داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان صرع / داروهای نسل جدید

داروهای نسل جدید عبارت است از :

1.ضدصرع جزئی/مشتقات گابا

2.ضدصرع جزئی/زونیسامید

3.ضدصرع جزئی /توپیرامات

4.ضدصرع جرئی/لوتیراستام

5.ضد صرع جزئی/لاموتریژین

بسيارى از داروهای نسل جديد فقط روی صرع جزئی مؤثر هستند (مانند: گاباپنتین، پرگابالین، ویگاباترین و زونیسامید). بعضى از داروهای نسل جديد، علاوه بر صرع جزئی، برای درمان انواعی از صرع عمومی هم به کار می روند (مانند: لاموتریژین، توپیرامات و لوتیراستام).

فهرست