نسخه اول

داروهای نسل قدیم

داروها داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان صرع / داروهای نسل قدیم

داروهای نسل قدیم عبارتند از :

1.فنی توئین

2.کاربامازپین

3.والپروآت

4.باربیتورات ها

5.بنزودیازپین ها

6.اتوسوکسیماید

فهرست