رزین ها

رزین ها 🔰

۳️⃣ رزین ها سومین دسته از داروهای ضداسهال محسوب می شوند.
💊 Cholestyramine

. از داروهای این خانواده، فقط کلستیرامین در فهرست دارویی کشور قرار دارد (Colecevelam و Colestipol در بازار ایران نیستند).

🔅 نمک های صفراوی در کبد ساخته، از کیسه صفرا به داخل روده کوچک دفع و در بخش انتهایی روده کوچک (ایلئوم یا دراز روده) جذب می شوند.
در مواقعی چون برداشتن کیسه صفرا یا برداشتن بخش انتهایی روده کوچک که بعد از آن مقادیر زیادی نمک های صفراوی به راست روده می رسد، نمک های صفراوی باعث تحریک ترشح آب و الکترولیت ها و در نتیجه بروز اسهال در بیمار می شود.
رزین های متصل شونده به نمک های صفراوی، برای درمان این نوع از اسهال کاربرد دارند.

🔅 کلستیرامین روزی یک تا سه بار، قبل از غذا مورد استفاده قرار می گیرد.

⚠️ باید توجه داشت در مواقعی که بخش بزرگی از دراز روده برداشته می شود (بیش از ۱۰۰ سانتی متر) و به دلیل عدم امکان جذب چربی از روده، اسهال چرب بروز می کند، نه تنها کلستیرامین کمکی نمی کند، حتی ممکن است باعث وخیم تر شدن اسهال نیز شود.

⚠️ عوارضی چون: بروز نفخ، درد شکم و یبوست از عوامل محدود کننده مصرف رزین ها محسوب می شود.

💊⚠️ چون کلستیرامین به بعضی داروها متصل و جذب آنها را مختل می کند، باید با فاصله حداقل دو ساعته از سایر داروها مورد مصرف قرار گیرد.

فهرست