ضد التهاب برونش ها

داروها / داروهای درمان آسم / ضدالتهاب برونش ها

🔅 همانگونه که بیان شد داروهای درمان آسم را می توان در یک تقسیم بندی کلی در دو‌ گروه قرار داد:
۱.گشاد کننده برونش ها
۲.ضد التهاب برونش ها
در ۵ قسمت گذشته در مورد داروهای گشاد کننده برونش توضیح داده شد، در این بخش داروهای ضد التهاب برونش مورد بحث قرار می گیرد.

🔅داروهای ضد التهاب برونش ممکن است یکی از انواع زیر باشد:
۱.کورتیکواستروئیدها
۲.آنتاگونیست های لوکوترین
۳.آنتی بادی های منوکلونال

فهرست