فرآورده های طبیعی / دستگاه ادراری

دستگاه ادراری

دستگاه ادراری  از کلیه، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده‌است.

این دستگاه وظیفه دفع مواد زاید از بدن،کنترل الکترولیت ها و متابولیت ها و تنظیم حجم، فشار و PH خون را بر عهده دارد.

سنگ کلیه،بزرگی پروستات و عفونت مثانه و مجاری ادراری از بیماری های شایع این دستگاه محسوب می شود.

فهرست