فرآورده های طبیعی / دستگاه تنفس

دستگاه تنفس

دستگاه تنفس در انسان شامل: بینی، حنجره، نای و ریه‌ها مي باشد. بيماری هاي دستگاه تنفس،  شامل گروهی از بیماری‌ها هستند که باعث اختلال در عملکرد اين دستگاه می‌گردند.

سرماخوردگی و احتقان بینی، سرفه ، التهاب و خارش گلو، برونشیت و آسم، بيماری يا ناخوشی های شايع دستگاه تنفس محسوب می شوند كه در طب سنتی، توصيه های بسيار سودمندی برای درمان آنها با استفاده از گياهان دارويی ارائه شده است.

در حال حاضر شركت های داروسازی گياهی، اين گياهان را با استفاده از روش های علمی و در شرايط استاندارد به شكل فرآوررده های دارويی رايج در آورده اند تا مصرف آنها به آسانی امكان پذير باشد.

فهرست