فرآورده های طبیعی / دهان و دندان

دهان و دندان

بسياری از پزشکان، سلامت دهان و دندان را کلید سلامتی همه اعضای بدن می دانند . بدون ترديد مهم ترين گام برای حفظ سلامت دهان و دندان، پيشگيری از بروز عفونت و درمان آن در مراحل اوليه می باشد.استفاده از مسواك، نخ دندان و تغذيه صحيح، راهكارهايی هستند كه برای داشتن دندان های زيبا و دهانی خوشبو به همه افراد به ويژه در سنين خردسالی توصيه می شوند.

پوسيدگی دندان ، درد دندان، خونريزی لثه، آفت دهان و بوی بد دهان از جمله بيماری ها و شرايط ناخوشايندی هستند كه طب سنتی برای درمان آنها در مراحل ابتدايی، راهكارهايی را ارائه كرده است. در حال حاضر كارخانه های توليد داروهای گياهی، فرآورده های سودمندی را از گياهان دارويی عرضه می كنند كه در اين بخش به  معرفی آنها می پردازيم.

عفونت دهان

فهرست