لوازم پزشکی / تجهیزات درمانی

تجهیزات درمانی

درمان به معنای معالجه و رفع بیماری است، این واژه شامل علاج هرنوع عارضه روحی و جسمی می باشد.گاهی بدن به واسطه تولید پادتن، خود درمانی می کند به این مفهوم که بدون استفاده از دارو یا هرگونه وسیله جانبی با عامل بیماری زا مبارزه کرده و باعث بهبود شرایط بدن می شود.

اما این امر همیشه امکان پذیر نیست و همواره بدن بیمار نیازمند عوامل یاری دهنده برای مقابله با بیماری است.این عوامل یاری رسان شامل انواع دارو  و تجهیزات پزشکی موسوم به تجهیزات درمانی هستند.تجهیزات درمانی باید زیر نظر پزشک معالج و پس از یک معاینه دقیق پزشکی مورد استفاده قرارگیرند.تنها در مواردی که با تایید پزشک معالج درمان در منزل قابل پیگیری بوده و امکان تهیه تجهیز مورد نظر توسط بیمار وجود داشته باشد، می تواند خود اقدام به استفاده از آن بنماید.

فهرست