لوام پزشکی / تجهیزات پزشکی پیشگیرانه

تجهیزات پزشکی پیشگیرانه

همانطور که از ظاهر واژه پیداست اصطلاح “پیشگیری” ، به معنای جلوگیری از وقوع یک رخداد می باشد.

در پزشکی ، پیشگیری  دارای سه سطح است، سطح اول شامل آموزش و معرفی بیماری ها و عوامل بیماری زا به مردم ، سطح دوم کاهش پیامدهای بیماری و سطح سوم در برگیرنده اقداماتی است که از خسارات روحی و فیزیکی شدید ناشی از بیماری در افراد جلوگیری می کند.

اگر از منظر تجهیزات پزشکی به مقوله پیشگیری بنگریم، لوازمی که افراد را از ابتلا به بیماری مصون می دارند و از ورود هرگونه عامل بیماری زا به بدن انسان جلوگیری می کنند، در دسته تجهیزات پزشکی پیشگیرانه قرار می گیرند.

مصرف کنندگان این لوازم از قشر عامه مردم  تا کارشناسان بهداشت و پزشکان و پرستاران  که در مجاورت بیماران و محیط آلوده مشغول به فعالیت هستند می باشند.

می توان گفت تجهیزات پیشگیرانه در حد واسط سطح اول و دوم پیشگیری از نگاه پزشکی قرار می گیرند و بعد از آگاهی مردم از ماهیت بیماری ها، عوامل بیماری زا و روش های انتقال آن ها، از ابتلا و شیوع آن ها جلوگیری می کنند.

فهرست