مرتبط با هورمون آلدوسترون

🔅 ترشح بیش از حد آلدوسترون (در سندرم کونز)، باعث احتباس آب و سدیم در بدن، افزایش فشار خون، کاهش پتاسیم و آلکالوز در بیمار می شود.

🔅 ترشح کم تر از حد هورمون آلدوسترون در بدن (بیماری آدیسون)، باعث دفع بیش از حد یون سدیم، کاهش آب بدن و افزایش پتاسیم می شود.

فهرست