موارد کاربرد/ بی حسی نخایی و بی حسی اپیدورال

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی بی حس کننده های موضعی / موارد کاربرد/ بی حسی نخایی و بی حسی اپیدورال

موارد کاربرد/ بی حسی نخایی و بی حسی اپیدورال 🔰

📌 در ادامه مبحثِ موارد کاربرد بالینی ۶ گانه داروهای بی حس کننده موضعی، در زیر به داروهایی از فهرست دارویی رسمی کشورمان که بیشتر به این شیوه ها تجویز می شوند اشاره می گردد.

۵️⃣ بی حسی نخاعی
💊Lidocaine
💊Bupivacaine
💊Ropivacaine
💊Procaine
💊Tetracaine

🔅 در این نوع بی حسی، دارو در فضای زیر عنکبوتیه -که حاوی مایع مغزی نخاعی است- تزریق می شود تا روی طناب و ریشه های نخاع تاثیر بگذارد.
این نوع تزریق به ویژه برای جراحی نواحی شکم، لگن و پا کاربرد دارد.

🔅 در این شیوه، داروی بی حس کننده به تنهایی یا به همراه یک داروی بیهوشی عمومی مورد تجویز قرار می گیرد.
همراهی اپی نفرین با داروهای بی حس کننده نخاعی، باعث افزایش دوام اثر آنها می شود.

⚠️ برادیکاردی، افت فشار خون، دپرسیون تنفسی و احتباس ادراری‌، از عوارض جانبی شایع تجویز به شیوه نخاعی شمار می آید.
گاهی اوقات برای مقابله با عوارض جانبی تزریق نخاعی -که ناشی از مهار سیستم سمپاتیک می باشد- داروی افدرین یا فنیل افرین، به صورت وریدی مورد تجویز قرار می گیرد.

۶️⃣ بی حسی اپیدورال
💊Lidocaine
💊Mepivacaine
💊Bupivacaine
💊Ropivacaine

🔅 در این نوع بی حسی، دارو در فضای اپیدورال – که در خارجی‌ترین قسمت کانال نخاعی قرار دارد- تزریق می شود تا روی ریشه های نخاع تاثیر بگذارد.
این نوع تزریق به ویژه برای زایمان بدون درد کاربرد دارد.

🔅 چنانچه یک داروی ضد درد اپیوئیدی (فنتانیل)، با مقادیر کمی از داروی بی حس کننده در شیوه تزریق اپیدورال همراه شود؛ اثر ضد دردی موثرتری نسبت به اپیوئید تنها ایجاد می کند.

🔅 همراهی اپی نفرین با داروهای بی حس کننده در شیوه تزریق اپیدورال، هم دوام اثر این داروها را افزایش می دهد و هم از عوارض سیستمیک آنها می کاهد.

⭐️ یکی از تفاوت های بی حسی به شیوه اپیدورال نسبت به نخاعی در این است که در شیوه اپیدورال، احتمال ورود دارو به جریان خون بیشتر است.

⚠️ عوارض جانبی بی حسی اپیدورال، بسیار شبیه به نوع نخاعی است؛ با این تفاوت که چون انتشار داروی بی حس کننده با این شیوه در طول نخاع کمتر است؛ لذا شدت عوارض این نوع تزریق (به ویژه عوارض قلبی و عروقی) کمتر می باشد. البته احتباس ادرار، از عوارض جانبی شایع بی حسی اپیدورال محسوب می شود.

فهرست