کربوهیدراتی

کربوهیدرات – Carbohydrate

  نوعی درشت مغذی است. کربوهیدرات ها از اتصال اتم های کربن و مولکول آب ساخته می شوند. منبع اصلی تامین انرژی بدن کربوهیدرات ها هستند. کربوهیدرات ها بر اساس واحد های سازنده به سه دسته ی پلی ساکارید، دی ساکارید و مونوساکارید تقسیم بندی می شوند. ترکیب گلوکز که سوخت اصلی سلول هاست نوعی…

فهرست