هورمون های محرک ترشح هورمون های جنسی

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های هیپوفیز / هورمون های محرک ترشح هورمون

🔅 سه هورمون از هورمون های بخش پیشین غده هیپوفیز، تحریک کننده ترشح هورمون های دیگر در بدن هستند. این هورمون ها عبارتند از:
1️⃣ TSH یا هورمون محرک غده تیروئید
2️⃣ ACTH یا هورمون محرک غده فوق کلیه
3️⃣ FSH و LH یا هورمون های محرک غدد جنسی

🔅هورمون های TSH و ACTH و همینطور هورمون های آزاد کننده آنها -که از هیپوتالاموس ترشح می شود- معمولا کاربرد درمانی ندارند و بیشتر به‌منظور تشخیص بیماری یا کارایی ترشح هورمون اصلی به کار می روند.

🔅هورمون های FSH و LH و همینطور هورمون آزاد کننده آنها (GnRH) -که از هیپوتالاموس ترشح می شود- کاربرد درمانی دارند.

فهرست