نسخه اول

پیشگیری از بروز حملات

🔆 داروشناسی درمان میگرن (قسمت پنجم -پیشگیری از بروز حملات)🔰

🔅 همانطور که بیان شد، داروهای درمان میگرن را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته: درمان کننده حملات حاد و پیشگیری کننده از بروز حملات، تقسیم بندی نمود.

💊⚠️ استفاده همزمان از داروهای درمان کننده مرحله حاد (مانند: سوماتریپتان) و داروهای پیشگیری کننده از بروز سردرد میگرنی، می تواند باعث تشدید سردرد شود.

🔅 داروهایی که در پیشگیری از عود مجدد حملات میگرنی موثر هستند را می توان بر اساس اولویت تجویز به دو دسته خط اول و خط دوم درمان تقسیم بندی نمود.

1️⃣ خط اول درمان:
داروهای خط اول معمولا در بیش از نیمی از بیماران مبتلا به میگرن مزمن موثر هستند و در صورت سه ماه مصرف، تواتر حملات را به میزان ۵۰ درصد کاهش می دهند.

💊Propranolol
💊Metoprolol
💊Amitriptyline
💊Topiramate
💊Valproate
💊Cyproheptadine
💊Clonidine

2️⃣ خط دوم درمان:
داروهای خط دوم معمولا برای بیمارانی که به داروهای خط اول پاسخ نمی دهند تجویز می شوند.

💊(Botulinum toxin (Botox
💊Nifedipine
💊Atenolol
💊Fluoxetine
💊Duloxetine
💊Gabapentin
💊Pregabalin
💊Levetiracetam
💊Tizanidine

🔅انتخاب دارو از هر یک از دو دسته یاد شده، به عوامل فردی بیمار و بیماری های احتمالی دیگر او بستگی دارد؛ لذا اثربخشی این داروها برای پیشگیری از حملات میگرنی، تفاوت چندانی با هم ندارد.

فهرست