گشاد کننده برونش ها

داروها / داروهای درمان آسم / گشاد کننده برونش ها

🔅 همانگونه که بیان شد، از داروهای گشاد کننده برونش ها که برای درمان آسم مورد استفاده قرار می گیرند، آگونیست گیرنده های بتا یکی از مهم ترین خانواده این گروه هستند.

فهرست