ADENOSINE

موارد مصرف

آدنوزین برای تصحیح ریتم سینوسی در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال، برای تشخیص افتراقی تا کی کاردی فوق بطنی و در تصویربرداری از عضله قلب استفاده می شود.


موارد منع مصرف

در صورت وجود آسم، انسداد درجه دو یا سه دهلیزی-بطنی و در بیماران مبتلا به سندرم سینوس بیمار نباید مصرف شود.


هشدارها

در صورت وجود فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، اختلالات هدایتی، کمی فشار خون، بیماری های ریوی و بیمارانی که پیوند قلب انجام دادهاند با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی

تهوع، منگی ، برافروختگی، سردرد، درد سینه شبه آنژینی در قفسه سینه و تنگی نفس از عوارض جانبی این دارو می باشند.


تداخل های دارویی

دی پیریدامول ممکن است سبب تشدید اثر آدنوزین شود. تئوفیلین و سایر مشتقات گزانتین، آنتا گونیست های رقابتی آدنوزین هستند. خطر انسداد دهلیزی-بطنی در صورت مصرف همزمان با داروهایی که هدایت دهلیزی بطنی را کاهش می دهند، ممکن است افزایش یابد.


مقدار مصرف

بزرگسالان: در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیسمال (PSVT ) تزریق سریع وریدی مقدار اولیه ۶ میلی گرم در مدت ۱ تا ۲ ثانیه از رگ محیطی انجام می شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از ۱-۲ دقیقه می توان ۱۲ میلی گرم پس از دیگر تزریق نمود. در صورتی که مجددا ۲-۱ دقیقه پاسخ مناسبی حاصل نشود، می توان ۱۲ میلی گرم دیگر نیز تزریق نمود. پس از هر نوبت، باید ۲۰ میلی لیتر نرمال سالین تزریق گردد. برای آزمون استرس فارما کولوژیک برای تصویربرداری از عضله قلب از طریق انفوزیون وریدی، مقدار min/kg/140mcg به مدت ۶ دقیقه مصرف می شود. داروی رادیونوکلئید ۳ دقیقه پس از انفوزیون تزریق می گردد.
کودکان: در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال (PSVT) مقدار اولیه ۵۰-۱۰۰mcg/kg تا حداکثر ۶ میلی گرم تزریق می شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ در ۲-۱ دقیقه، مقدار kg/100mcg-50 به مقدار قبلی اضافه می شود تا آریتمی کنترل شود. حدا کثرمقدار مصرف kg/300mcgیا ۱۲ میلی گرم می باشد.


اشکال دارویی

Injection: 6mg/2ml

فهرست