برای خرید کالا های سلامت در جشنواره زمستانه نسخه اول شرکت کنید.

سرنگ

برای ورود دارو به درون بدن، راه‌های مختلفی وجود دارد، انجام تزریقات یکی از روش‌های رایج در تجویز فراورده‌های دارویی می‌باشد. برای هر نوع بافت، یک روش تزریق منحصر به آن وجود دارد. ویژگی‌های هر بافت، ميزان جذب دارو را تعیین می‌كند. قبل از  انجام تزريق، پرستار بايد حجم داروی تجويزی، ویژگی‌ها، غلظت دارو و ساختار آناتوميک محل تزريق را بشناسند. یکی از روش‌های  انجام تزریق دارویی استفاده از سرنگ است. دارو در پیستون سرنگ قرار میگیرد و از طریق سر سوزن وارد بدن انسان یا هر موجود زندهای که نیاز به تزریق دارد، می‌شود.

سرنگ‌ها بر اساس حجم، نوع سرنگ، نوع سر سرنگ و اجزای تشکیل‌دهنده آن، انواع مختلفی دارند. در این میان نوع سرنگ و حجم سرنگ از مهمترین ویژگی‌های یک سرنگ می‌باشد که در بازار با توجه به آنها عرضه می‌شود.

خوب است بدانیم کلمه سرنگ از کلمه یونانی syrinx به معنای لوله یا تیوب گرفته شده‌است و تاکنون در ﻓﺎرسی ﻣﻌﺎدلی نداشته‌است و ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﻛﻠﻤﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻴﺎن می‌شود. ﺳﺮﻧﮓ از یک ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻛﻪ در داﺧﻞ آن یک ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪن اﻳﻦ ﭘﻴﺴﺘﻮن، ماده مورد نظر اعم از دارو، خون و… وارد ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﺪه و ﺑﺎ به ﺟﻠﻮ راﻧﺪن آن از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ورود ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﺎرج میﺷﻮد.

اوﻟﻴﻦ ﺳﺮﻧﮓ در ﻗﺮن اول ﻣﻴﻼدی در زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻼ اﺑﺘﺪایی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌است و بعد از آن توسط دانشمندان ساختار آن تکامل یافته و به شکل امروزی درآمده است.

سرنگ‌ها از پرکاربردترین لوازم پزشکی مصرفی به شمار می‌آیند و سامانه اطلاع‌رسانی نسخه اول مقالات و محصولات مرتبط با آنها را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

نمایش همه جمع کردن

محصولات

سبد خرید